Descripció: Caixa amb kit de material i dossier pel professorat.
Observacions: Projecte Ciències 12/16
   

Descripció: Dos jocs de pòsters.
Observacions: Projecte Ciències 12/16

Descripció: kit solar re-utilitzable 14 cops.Ofereix la possibilitat de realitzar 14 eco-robots diferents i re-utilitzar el kit didàctic en 14 pràctiques.L'alumne podrà aprendre  pràctiques els conceptes bàsics aplicats a la iniciació en el món de la robòtica i de les energies renovables: els engranatges, el moviment, i els panells solars, com alimentació bàsica del motor.

Instruccions de muntatge

 

 

Descripció: Caixa on es troba tot el material necessari per realitzar el treball experimental per un màxim de 5 grups. Proposta de treball experimental plantejat com una recerca guiada per identificar quina és quina d'un conjunt de mostres d'aigua (mar, aixeta, bassa d’un riu, pluja ...), recollides en l'entorn proper dels alumnes. Es desenvolupen competències de l'àmbit cientificotecnològic com la resolució de problemes, la interpretació de les dades en base a models i conceptes clau, la comunicació de resultats i conclusions, i el disseny d'enginys (destil·lador solar). Es treballen diversos continguts curriculars relacionats amb el cicle de l’aigua i la potabilització, (solucions aquoses, substàncies, separació de mescles, canvis d’estat, acidesa i basicitat, pH, conductivitat i salinitat) en un context proper als alumnes.
Observacions: Les autores són Fina Guitart , Montse Cabello, Silvia Lope, Adaptat a partir del taller de química del Campus ITACA de la UAB (juny 2011). Publicat a ARC.

Dossier per l'alumnat

Guia didàctica

 

Descripció: Caixa amb kit de material i dossier pel professorat.
Observacions: Projecte Ciències 12/16
   

Descripció: Caixa amb kit de material (regadora, graves rentades i aquari) i dossier pel professorat.
Observacions: Projecte Ciències 12/16