Introducció

En aquest apartat de la web del Servei Educatiu del Gironès donem pautes i documents i també suggerim eines als centres per tal de facilitar el respecte als drets d'imatge i veu de l'alumnat.

Per començar, cal tenir present que a la introducció de l'apartat Protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual i Internet (23/06/2016) de la Normativa d'inici de curs podem llegir:


L'accés de tots els centres educatius a Internet i l'ús de les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement faciliten que molts centres disposin de web i de mitjans de reproducció digitals, mitjançant els quals l'activitat educativa va més enllà dels estrictes límits físics de les aules i pot ser compartida per les famílies, l'entorn i les comunitats d'aprenentatge d'arreu.

En conseqüència, són presents a la xarxa la imatge o altres dades que poden identificar els alumnes.

Per publicar o usar imatges, dades personals o materials, la propietat intel·lectual dels quals recau en els alumnes i professors, cal disposar de la corresponent autorització signada.

Es poden tractar les dades dels més grans de catorze anys si es té el seu consentiment, excepte en els casos en què la normativa n'exigeixi l'assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutoria legal per a la prestació.

En el cas dels menors de catorze anys, es requereix sempre el consentiment dels pares o tutors. L'autorització ha d'especificar de la manera més concisa possible el següent:

  • La finalitat a què es destinaran les dades, imatges/veu o materials.
  • La durada de l'autorització (període de validesa): es recomana renovar les autoritzacions cada curs escolar.
  • El mitjà de difusió: cal especificar explícitament els mitjans de difusió o entorns on es publicaran les dades i les finalitats concretes de la difusió (anuari del centre, web del centre, intranet del centre, web del Departament d’Ensenyament, publicacions, fires, jornades, exposicions, televisió local, etc).
  • El tipus d'accés: cal especificar si l’accés a les dades estarà restringit, mitjançant credencials (usuari i contrasenya o mecanismes assimilats), a les persones que formen part de la comunitat educativa d’acord amb el seu perfil, o bé seran accessibles a través d’Internet sense restriccions.

Aquesta informació s'ha d'expressar en un llenguatge que sigui fàcilment comprensible.

Cal recordar que la imatge i la veu són dades de caràcter personal i, per tant, el seu tractament ha de complir la normativa vigent en aquesta matèria.


Aquesta informació queda emmarcada dintre del document més extens sobre protecció de dades personals

que es pot trobar al Portal de centres del Departament d'Ensenyament.