A tenir en compte...

  • Caldria informar a totes les famílies (directament o amb un cartell a l’entrada del centre) que no està permès realitzar fotografies i vídeos dintre del recinte escolar.
  • L’equip directiu del centre ha de ser conscient que és el responsable del manteniment de la seva presència a la xarxa i del control de tots els espais (blogs, webs, vídeos, reculls fotogràfics...) que són públics i provenen del propi centre (treball del professorat i/o de l’alumnat).