Màquina de fer xapes

Per fer xapes amb motlles intercanviables model B-500.
Facilita la promoció d'activitats educatives i pot utilitzar-se per fer jocs didàctics.

 

 

Troqueladora

Retalla la imatge impresa  que s'utilitzarà per personalitzar la xapa.

 

 

Indicacions per a la utilització del servei 

Material

S'ha de portar impresa la imatge amb la que es vol personalitzar la xapa. Aquesta s'haurà dissenyat i preparat prèviament a http://editor.chapea.com/main.php. Es retallarà la imatge al CRP amb la troqueladora.
L’usuari ha de portar les xapes. Es poden adquirir a www.chapea.com
Tipus de xapes: 59mm (amb agulla muntada o iman)
 

Modalitat del servei

La utilització de la màquina es farà en el CRP.
 

Temps

Cal reservar el servei prèviament a través del formulari de la columna lateral (en aquest cas, la reserva no serà efectiva fins rebre la confirmació per correu electrònic) o bé per telèfon (972 41 35 69) per concretar la disponibilitat temporal del servei.
 

Preu 

El servei  és gratuït (si l’usuari aporta el material) 
 

Com funciona?

 

Definició

L’ELIC del Gironès és un equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social que dóna suport al professorat dels centres de primària i secundària en temes relacionats amb:
 • l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, 
 • en l’elaboració de projectes relacionats als centres atesos,
 • en la dinamització dels plans educatius d’entorn (PEE), 
 • i en temes de didàctica de la llengua (Programa d’Immersió Lingüística, Impuls a la Lectura, etc)
Els ELIC formen part dels Serveis Educatius de Zona (SEZ) conjuntament amb els centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips de d’assessorament psicopedagògic (EAP).

Destinataris

Els nostres destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat dels centres de primària i secundària. La coordinació es sol efectuar amb els tutors/es d’aula d’acollida i el  CLIC. La formació va dirigida a l’equip docent. 

Finalitat   

 • Promoure la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana com a eix vertebrador i l’educació intercultural basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures.
 • Dinamitzar els programes d’actualització i/o impuls que el Departament dissenyi en relació a l’aprenentatge de la llengua.

Objectius

 • Assessorar al professorat i als equips docents en la resposta educativa a l’alumnat de cultures minoritàries.
 • Assessorar al professorat i als equips docents en temes de didàctica de la llengua.
 • Donar suport al professorat i equips docents en la millora de l’atenció a la diversitat cultural i social i la inclusió de tot l’alumnat.
 • Col•laborar amb altres agents socials i educatius de l’entorn municipal o territorial per tal d’oferir una atenció integrada i comunitària.
 • Col•laborar conjuntament amb el servei educatiu de zona per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.

Funcions

En l’àmbit dels centres educatius
Assessorament, suport i orientació en:
 • Inclusió i atenció a la diversitat cultural i social
 • Prevenció de situacions de risc
 • Assessorament en didàctica de la llengua:
  • Coneixement i l’ús de la llengua catalana en l’alumnat nouvingut
  • Línies d’intervenció del Programa d’Immersió Lingüística
  • Assessorament, orientació i suport en centres ILEC
 • Interculturalitat, convivència i cohesió social
 • Processos d’aprenentatge: metodologies, recursos i pràctiques inclusives
 • L’organització i els documents de l’Aula d’acollida
  • Suport en l’elaboració dels plans individualitzats per a l’alumnat nouvingut
  • Suport en l’elaboració del Projecte de l’aula d’Acollida
 • Coordinació amb el CLIC de centre
 • Assessorament en la redacció de documents: PLC, PAI, PLEC, Pla de Convivència.
En l’àmbit de la zona  
Assessorament, suport i coordinació a la zona relacionat amb els plans educatius d'entorn (PEE) en:
 • Detecció de necessitats comunitàries i establiment d’objectius comuns
 • Impuls a la creació, dinamització i seguiment de les actuacions del PEE
 • Planificació de processos d’aprenentatge comunitari
 • Impuls o creació de grups del treball o reflexió interprofessional
 • Promoció de la representació i la participació de tota la comunitat educativa
 • Impuls a la creació de xarxes de centres
 • Coordinació de les accions relacionades amb els recursos socials o personals d’altres administracions
 • Col•laboració en alinear els objectius dels plans educatius d’entorn amb els plans educatius de municipi i de centre
 • Coordinació del PEE amb altres projectes de la zona

Descripció

Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògica que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. Estan formats per professionals de l’especialitat de psicologia i pedagogia, treballadors/es socials i fisioterapeutes.
Els EAP formen part dels serveis educatius de zona (SEZ), conjuntament amb els centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC). Al SEZ del Gironès hi ha dos equips: l’EAP de Girona i l’EAP del Gironès.
 

EAP del Gironès

EAP de Girona

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Tel. 972 41 35 69, extensió 3
Fax : 972  41 76 27
C/ Sol, 15   17004 Girona
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Tel. 972 41 35 69, extensió 4
Fax : 972  41 76 27
C/ Sol, 15   17004 Girona
 
Les famílies es poden posar en contacte amb l’EAP referent a través del centre educatiu o directament a la seu de l’EAP (cal concertar hora).

Serveis que ofereixen

A l’alumnat i les seves famílies

 • Identificació i avaluació  de les necessitats educatives especials de l’alumnat i proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis específics quan s’escaigui.
 • Avaluació psicopedagògica de l’alumnat amb altes capacitats.
 • Elaboració de Dictàmens i Informes diversos per  orientar l’escolarització i el tipus de centre.
 • Seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives especials al llarg de la seva escolaritat i de manera especial en els moments de transició entre etapes educatives.
 • Derivació d’alumnat als serveis educatius específics (CREDA, CREDV, SEEM, SEETDIC), als serveis socials, de salut o de justícia(CSMIJ, CDIAP, EAIA, DGAIA...) .
 • Assessorament  sobre aspectes d’orientació personal, educativa, professional i social.

Als centres educatius

 • Assessorament al professorat per a la planificació de la resposta educativa (adaptacions d’aula, de materials, plans individualitzats...) que pugui necessitar l’alumnat.
 • Participació a les Comissions d’Atenció a la diversitat del centre i a les comissions socials.
 • Col·laboració en la prevenció i resolució de conflictes i en la detecció i prevenció de conductes de risc.
 • Assessorament en processos de tutoria i orientació de l’alumnat.

A la zona

 • Participació en els processos d’escolarització i transició entre etapes educatives
 • Treball en xarxa amb els diferents serveis i programes educatius de la zona (CREDA, CREDV, SEEM, SEETDIC) i amb equips o serveis d’altres departaments (salut, acció social i justícia)de la zona.
 • Participació en els plans educatius d’entorn i en altres plans o programes que afavoreixen la integració escolar i social de l’alumnat (absentisme, risc d’exclusió social, salut...).
 • Coordinació i dinamització d’activitats de formació i intercanvi dels docents, en col•laboració amb el CRP.

Descripció

El CRP del Gironès és un equip que dóna suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.
El CRP forma part del Servei Educatiu del Gironès conjuntament amb els equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) i els equips d’assessorament psicopegagògic (EAP).

Xarxa CRP

Serveis que ofereix

Als centres educatius

 • Suport i assessorament en projectes de centre (projectes d’autonomia de centre, projectes TAC, projectes d’organització i ús de la biblioteca escolar, projectes de convivència…).
 • Oferta i assessorament en recursos pedagògics.
 • Assessorament en formació permanent.

Al professorat dels centres educatius

 • Informació i préstec de recursos educatius.
 • Informació i assessorament en formació permanent.

A la zona

 • Suport als projectes propis de la zona.
 • Recollida, intercanvi i difusió de pràctiques i experiències educatives.
 • Disseny, elaboració i dinamització de maletes pedagògiques.
 • Localització, selecció, catalogació i difusió de recursos.
 • Disseny i organització d’activitats de dinamització de la zona amb participació de l’alumnat.
 • Disseny, organització i impuls en les xarxes de centres.
 • Treball en xarxa en la detecció de necessitats formatives, en l’establiment de criteris d’actuació i en la difusió de recursos.
 • Disseny, organització i gestió de les activitats formatives de coordinació.
 • Coordinació i organització de les activitats del Pla de Formació de Zona (PFZ).
 
 
Vam visitar les escoles següents:
 
 
 Dimecres 11 de maig

Escola El Bosc de la Pabordia (Girona): Let’s learn English!!!

Aprenem anglès d’una manera funcional i comunicativa des de P3: anem a l’hort, fem experiments de ciències, tallers...

 
 
 Dimecres 6 d’abril

Escola Veïnat (Salt): El Projecte d'Autonomia de Centre

Com, a partir d'un PAC, ha canviat el tarannà de l'escola: gestió dels recursos, organització, participació en projectes...

 
 
 Dimecres 16 de març

Escola Montfalgars (Girona): La biblioteca escolar Montfollet

Un projecte d’escola i una porta oberta a la comunitat educativa.

 
 
 Dimarts 22 de febrer

Escola Joan Bruguera (Girona): Les noves tecnologies al centre

Experiències a l'aula a partir de les noves tecnologies: PDI, lectors de documents... Canvi metodològic. Formació del professorat.

 
 

Vols veure altres edicions? 2015-20162014-20152013-20142012-20132011-2012