Descripció: Kit de captura i gestió de dades experimentals
Observacions: Conté la consola, el programari MultiLab (maleta de lona blava) i els sensors (maleta de plàstic transparent). Sensors disponibles: de força, d'acceleració, de temperatura i de capacitat pulmonar (espiròmetre). 

Introducció                                                                             

Guia MultiLog                                                          

Guia MultiLab

Descripció sensors

Sensor de temperatura

 Instruccions

 Material didàctic

Sensor de pressió

 Material didàctic

Sensor de distància

 Material didàctic

Sensor de força

 Material didàctic