Descripció: Model d'ull humà desmuntable per poder veure i estudiar-ne les diferents parts
Observacions: S'hi adjunta un llistat numerat amb els noms dels elements de l'ull.
Elements de l'ull