Descripció: Caixa on es troba tot el material necessari per realitzar el treball experimental per un màxim de 5 grups. Proposta de treball experimental plantejat com una recerca guiada per identificar quina és quina d'un conjunt de mostres d'aigua (mar, aixeta, bassa d’un riu, pluja ...), recollides en l'entorn proper dels alumnes. Es desenvolupen competències de l'àmbit cientificotecnològic com la resolució de problemes, la interpretació de les dades en base a models i conceptes clau, la comunicació de resultats i conclusions, i el disseny d'enginys (destil·lador solar). Es treballen diversos continguts curriculars relacionats amb el cicle de l’aigua i la potabilització, (solucions aquoses, substàncies, separació de mescles, canvis d’estat, acidesa i basicitat, pH, conductivitat i salinitat) en un context proper als alumnes.
Observacions: Les autores són Fina Guitart , Montse Cabello, Silvia Lope, Adaptat a partir del taller de química del Campus ITACA de la UAB (juny 2011). Publicat a ARC.

Dossier per l'alumnat

Guia didàctica

Descripció: Pràctica extreta de la unitat 5. Què  tenen  en  comú  les  muntanyes  russes  i  els  castellers?  Tema 1 Energia... i emocions! del projecte Ciències 12-15: un enfocament  competencial de les ciències dins del marc STEM. Nivell 2n ESO. Consisteix en dissenyar i contruir una muntanya russa amb un tub de plàstic per comprendre la utilització de l'energia en canvis espontanis i en canvis no espontanis.

Pràctica (text)

 

 

Descripció: Pràctica extreta de la unitat 7 i 8  del projecte Ciències 12-15: un enfocament  competencial de les ciències dins del marc STEM. Nivell 3r ESO.

Consisteix en descobrir quins materials condueixen el corrent elèctric. Raonar sobre les diferències observades i preveure quins materials seran més o menys conductors.

Pràctica (text)

 

Descripció: Material conductor i aïllant per ensenyar els fonaments dels circuits elèctrics. S'utilitza plastilina conductora fabricada pels mateixos alumnes i plastilina aïllada proporcionada en la maleta. Pensat per treballar a primària.

Pràctica (text)
Pràctica (text)
Recepta (text)
Squishy Circuits (web) 
Circuits amb plastilina (web) 
Pràctica amb circuits (web)