Menú novetats

Zanni, Roger; [il·lustracions]
Vicens Vives; 2014/2016
Col·lecció de 7 quaderns pensats per millorar la comprensió lectora, a 6è curs, mitjançant el treball de les estratègies:
Predir
VisualitzarFer connexions - Fer-se preguntes - Visualitzar - ResumirInferir
S’inicia amb una presentació i una bateria d’activitats d’entrenament. Tot seguit presenta dos textos (un text literari i un text informatiu) per practicar l’estratègia, amb un model progressiu estructurat en tres passos. Finalment, a la darrera pàgina del quadern, l’alumne s’autoavalua.